Skip to content

Tag: Machine Learning

การแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างด้วย NLP และโมเดลภาษาหนึ่งในกลยุทธ์ AI ขององค์กร

หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Hands-on Data Science and Machine Learning)

เทคโนโลยี Database : พัฒนาการเพื่อหลอมรวมกับ Machine Learning และการจัดเก็บข้อมูล

6 แนวทางยอดนิยมของการใช้งาน Data Fabrics

ความย้อนแย้ง ในวันที่มนุษย์ต้องควบคุมระบบอัตโนมัติ (Automation)

CBDC: ระบบการเงินที่กำลังเปลี่ยนโลก และโอกาสของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, Part 1

ลดความเสี่ยงการให้บริการสินเชื่อด้วย machine learning

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานโดยการเรียนรู้จากความผิดพลาด

ความตื่นตัวของหุ่นยนต์ที่ปรึกษาด้านการเงิน

5G และ AI: เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตลอดกาล