Skip to content

Tag: AI

การค้นหาตัวแทนเชิงความหมายของข้อความ: Word2Vec Word Embedding, Part II

ผลกระทบของ A.I. และ Big Data ต่อการลงทุน และอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสินทรัพย์

การค้นหาตัวแทนเชิงความหมายของข้อความ: Word2Vec Word Embedding, Part I

ปัญญาประดิษฐ์อ่านใจและวาดภาพบุคคลที่ใช่ตรงใจคุณ

IoT กับ Big Data

เทคโนโลยี AI ที่จะปฏิวัติการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานโดยการเรียนรู้จากความผิดพลาด

ความตื่นตัวของหุ่นยนต์ที่ปรึกษาด้านการเงิน

5G และ AI: เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตลอดกาล

สกัดใจความสำคัญของข้อความด้วยเทคนิคการประมวลผลทางภาษาเบื้องต้น: TF-IDF, Part 2