Taking too long? Close loading screen.

การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุฯเพื่อการเกษตร ท่องเที่ยว และการเดินเรือ

Dec 14, 2022

ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามีผลต่อการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บทความนี้จะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาน้ำฝน การวางแผนสำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งการเฝ้าระวังในการเดินเรืออีกด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ GBDi ในการนำข้อมูล Big Data ทางอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุฯ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยในระยะเริ่มต้น GBDi ให้การสนับสนุนกรมอุตุฯในด้านการทำ Data Visualization และ Data Analytics ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการในระยะสั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผ่าน 3 โครงการหลัก ดังนี้

 1. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
 2. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว
 3. การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ

1. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ซึ่งมีการสำรวจ ศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ และสร้างแบบจำลอง เพื่อมุ่งเน้นการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่อาจคาดเดาได้ สร้างเป็น Dashboard การตัดสินใจปลูกข้าวในพื้นที่นาน้ำฝนของภาคอีสานโดยใช้ปริมาณน้ำฝนสะสมล่วงหน้าดังรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 1 Dashboard แนะนำการตัดสินใจปลูกข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน
รูปที่ 2 Dashboard การติดตามสภาพอากาศรายวัน

2. อุตุนิยมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

          การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทาง การติดตามสภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นประเด็นสำคัญที่เราสนใจในการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว โดยแบ่งตามช่วงเวลาที่สนใจ แดชบอร์ดแสดงข้อมูลการคาดการณ์วันที่เหมาะสมสำหรับการเดินป่า การไปเที่ยวชายหาด การไปเที่ยวทะเล และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีตัวกรองให้สามารถเลือกแสดงผลเดือนที่สนใจได้

โดยใช้ความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถพยากรณ์อากาศ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะอากาศที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. หากอากาศไม่ร้อน ไม่มีฝน แนะนำให้เดินป่า
 2. หากมีแดด ไม่มีฝน แนะนำให้ท่องเที่ยวชายหาด
 3. หากคลื่นทะเลเรียบ ไม่มีฝน แนะทำให้ไปเที่ยวทะเล
 4. หากมีฝน และลมแรง แนะนำให้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเดินป่า ชายหาด และทะเล

นอกจากนี้ยังมีการแสดงปฏิทินที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยแยกเป็น

 • สีเขียว: แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว
 • สีเหลือง: ควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยว
 • สีแดง: ไม่แนะนำให้ท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้น

สามารถดูตัวอย่างประกอบได้ที่ Dashboard

รูปที่ 3 Dashboard ปฏิทินแนะนำการท่องเที่ยว

3. การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ

การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ อาศัยข้อมูลจาก 2 แบบจำลอง คือ

 1. แบบจำลอง WRF ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ลักษณะอากาศบริเวณท่าเรือ
 2. แบบจำลอง WAM ซึ่งเป็นแบบจำลองคลื่นลมในทะเล

ข้อมูลจำแนกตามท่าเรือต่าง ๆ โดยข้อมูลที่แสดงใน Dashboard ได้แก่ พิกัดท่าเรือ ปริมาณน้ำฝน ความสูงคลื่น คาบคลื่นเฉลี่ย ทิศทางคลื่น ทิศทางลม และความเร็วลม โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินเรือ

ภาพที่ 4 Dashboard การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
ภาพที่ 5 ปัจจัยสำหรับการพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือเพิ่มเติม

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในส่วนของคำแนะนำของการปลูกข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน คำแนะนำในการวางแผนการท่องเที่ยว และการตัดสินใจเดินเรือในเบื้องต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปอาจมีการนำข้อมูลจากแบบจำลองอื่น ๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคนต่อไป

Reference

Dashboard การเกษตร

Dashboard การท่องเที่ยว

Dashboard การเดินเรือ

เนื้อหาโดย ขวัญศิริ ศิริมังคลา
ตรวจทานและปรับปรุงโดย 

Khwansiri Sirimangkhala

ไม่พบข้อมูลตำเเหน่ง

Methiyapha Srimontrinond

Data Scientist Government Big Data institute (GBDi)

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.