Taking too long? Close loading screen.

Thanakorn Thaminkaew

Data Scientist at Government Big Data institute (GBDi)

Data Scientist Government Big Data institute (GBDi)

Publishing Time

Mar 1, 2021 -
Big Data 101

เรียนรู้วิธีการสร้าง Interactive Visualization ด้วย Plotly

หนึ่งในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญคือการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทไหน ข้อมูลมีการกระจายตัวเป็นอย่างไร แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างไรเทียบกับข้อมูลทั้งหมด เพราะจะช่วยทำให้การตั้งสมมุติฐานของโจทย์ที่ต้องการวิเคราะห์ได้ดีขึ้น ซึ่งปกติแล้วจะนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของภาพนิทัศน์ (visualization) เช่น แผนภูมิแท่ง (bar chart), แผนภูมิเส้น (line chart), แผนภูมิจุด (scatter plot) เป็นต้น หนึ่งในตัวอย่างแผนภูมิที่ Plotly library สามารถสร้างได้ สำหรับเครื่องมือการสร้างแผนภูมิใน Python นั้น มีหลายวิธี สำหรับบทความที่ทางเว็บไซต์ได้เขียนไปในก่อนหน้านี้นั้น ได้ใช้การแสดงผลด้วย Matplotlib...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.