Taking too long? Close loading screen.

Ananwat Tippawat

Data Scientist Government Big Data institute (GBDi)

Publishing Time

Dec 28, 2021 -
Big Data 101

การจัดทำข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization)

ด้วยเหตุที่ความเป็นส่วนตัวกำลังถูกให้ความสำคัญโดยเฉพาะบนโลกดิจิทัลที่ข้อมูลจากแต่ละปัจเจกมีการผลิต และเคลื่อนไหวอยู่ในทุกขณะ นำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลของแต่ละคนไม่ให้ถูกนำไปใช้ในแนวทางที่จะนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) อย่างไรก็ดีในมุมมองของผู้ประมวลผล หรือผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์นั้น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพัวพันกับข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แล้วจะมีทางใดบ้างที่จะช่วยทำให้มั่นใจว่าแนวปฏิบัติของตนนั้นไม่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล? แนวปฏิบัติหนึ่งคือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของกระบวนการทำให้เป็นนิรนาม (Anonymization) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) หลายครั้งจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการในธุรกิจของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้การปกป้องคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ไม่ให้เสี่ยงต่อการรั่วไหล หรือโจรกรรม การรักษาความปลอดภัย (Security Control) ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ดี...

Sep 9, 2021 -
Big Data 101

หลักการเลือกใช้ Database 6 ประเภท

การเลือกเครื่องมือ (tools) ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่เครื่องมือที่มี แต่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม การเลือกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมมาใช้งานนั้นย่อมทำให้คุณภาพงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือบางทีอาจส่งผลแย่ต่องานด้วยซ้ำ อีกทั้งบางทียังมีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย ในวงการ tech ก็เช่นกัน การเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) ที่เหมาะกับ product ของเรา จำเป็นต้องผ่านการวางแผนที่ดี รอบคอบ รวมถึงรู้จักถึง tools ต่าง ๆ ที่นำมาเลือกใช้ว่าเหมาะกับ requirement หรือไม่ เนื่องจาก tools แต่ละชิ้นนั้นมีข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละงาน การเลือก tools มาใช้งานผิดประเภทเช่น การนำเลื่อยมาตอกตะปู อาจส่งผลให้ตะปูไม่แน่นพอ หรือเลื่อยอาจบาดขาได้ ซึ่งการออกแบบระบบ software ก็เช่นกัน การเลือก tools ผิดประเภทนั้นย่อมมี cost ที่ตามมาทีหลัง ทั้งระยะสั้น...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.