Taking too long? Close loading screen.

Papoj Thamjaroenporn

Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at GBDi

Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at Government Big Data Institute (GBDi)

Publishing Time

Nov 10, 2022 -
Data for Business

อะไรคือเหตุผลที่ควรเปลี่ยนจาก ให้ข้อมูลนำทางเป็น ให้การตัดสินใจนำทางแทน

อะไรคือเหตุผลที่ควรเปลี่ยนจากให้ข้อมูลนำทางเป็นให้การตัดสินใจนำทางแทน กระแสต่าง ๆ ผลักดันให้เราต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล แต่เมื่อย้อนดูอัตราความล้มเหลวของโครงการกลับกระจายอยู่เต็มไปหมด และดูเหมือนว่าองค์กรเหล่านั้นถูกกดดันมากเกินไปจนอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง หากเป็นเช่นนั้นแล้ว “ใคร” หรือ “อะไร” กันแน่ที่ควรจะเป็นตัวชี้นำเราในตอนนี้ ( การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ) ตอนนี้ผู้คนต่างรู้สึกว่าตนเองถูกต้องกันทั้งนั้นที่บอกว่าเราต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กระนั้นแล้วคุณควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจใช่หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นถูกต้องแล้ว ทำไมเหล่านักวิเคราะห์ในวงอุตสาหกรรมจึงปักหมุดไปว่าโครงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ รวมถึงโครงการ AI ถึงถือว่าเป็นความล้มเหลวกันล่ะ? ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกันมันกำลังเกิดขึ้น จากข้อมูลของ Gartner ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ พบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจภายในสิ้นปีนี้ ก่อนหน้านี้ Gartner...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.