Taking too long? Close loading screen.

DALL·E 2: ปัญญาประดิษฐ์ผู้สร้างภาพตามคำบรรยาย – Part II

Oct 3, 2022

หลังจากที่เห็นความสามารถและผลงานอันน่าทึ่งของ DALL·E 2 ในภาคแรก บทความนี้จะพามาให้รู้จักปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ให้มากขึ้น ทั้งในแง่มุมของเทคโนโลยีเบื้องหลัง ข้อจำกัดของความสามารถและผลกระทบที่อาจจะสร้างความกังวลในสังคมได้

อ่านบทความแรกได้ที่ DALL·E 2: ปัญญาประดิษฐ์ผู้สร้างภาพตามคำบรรยาย – Part I

การทำงานของ DALL·E 2

การทำงานของ DALL·E 2 นั้นมีเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้อง 2 อย่างดังนี้

  • CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) เป็นอีกหนึ่งผลงานของ OpenAI ซึ่งสร้างคำบรรยายภาพจากรูปภาพที่กำหนด (นั่นคือ ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ DALL·E) โมเดลนี้ประกอบไปด้วยโครงข่ายประสาทเทียมสองตัว นั่นคือ Text Encoder และ Image Encoder ซึ่งเป็นตัวแปลงคำบรรยายและรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ที่เรียกว่า Text Embedding และ Image Embedding ตามลำดับ

Text encoder และ Image Encoder นี้จะผ่านการฝึกฝนด้วยการแปลงข้อมูลรูปภาพและคำบรรยายภาพที่กำหนดมาคู่กันจำนวนมหาศาลให้อยู่ในรูปแบบ Text Embedding และ Image Embedding และทำความเข้าใจความสัมพันธ์ ให้สามารถจับคู่คำบรรยายภาพและรูปภาพให้ถูกต้องมากที่สุด

รูปที่ 1 ขั้นตอนในการฝึกฝนโมเดล CLIP ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำบรรยายและรูปภาพจนกระทั่งสามารถสร้างคำบรรยายจากรูปภาพได้
ดังเช่นในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อใส่รูปสุนัขเข้าไปในโมเดล ผลออกมาว่าเป็น “a photo of a dog” (Source: OpenAI)
  • Diffusion Model เป็นโมเดลที่ใช้สำหรับสร้างรูปภาพจาก random dots (กลุ่มของจุดที่กระจัดกระจายอย่างไม่มีรูปแบบ) หลักการการฝึกโมเดลนี้ คือ เริ่มต้นจากรูปภาพที่ชัดเจน จากนั้นจึงเพิ่ม Noise หรือสิ่งที่ทำให้ภาพเริ่มไม่ชัดเจนให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งภาพนั้นไม่สามารถระบุได้ และให้โมเดลเรียนรู้ในการทำให้รูปภาพนั้นกลับมาดังเดิมอีกครั้ง
รูปที่ 2 การฝึก Diffusion Model ที่โมเดลเรียนรู้ในการฟื้นคืนรูปภาพขึ้นมาอีกครั้ง (Source: Aditya Singh)

เทคโนโลยีข้างต้นได้ถูกนำมาประยุกต์ในการทำงานของ DALL·E 2 โดยเริ่มต้นจากการที่ CLIP Text Encoder แปลงคำบรรยายภาพที่ต้องการสร้างให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ Text Embedding หลังจากนั้นจะสร้างรูปภาพผ่าน 2 โมเดลดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 ขั้นตอนการแปลงคำบรรยายกลายเป็นรูปภาพใน DALL·E 2
(Source: Aditya Singh)
  1. Prior model ซึ่งเป็นโมเดลสำหรับการเก็บข้อมูลขององค์ประกอบหลักของภาพที่ต้องการสร้างจากคำบรรยายภาพ โมเดลนี้จะรับ CLIP Text Embedding ซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่เก็บข้อมูลของคำบรรยายภาพที่แปลงไว้แล้วและ สร้าง CLIP Image Embedding ที่สอดคล้องกันออกมา
  2. Decoder Diffusion model (unCLIP) ซึ่งเป็นโมเดลสำหรับการสร้างภาพและเติมรายละเอียดของรูปภาพให้สมบูรณ์เป็นโมเดลที่ประยุกต์จาก Diffusion Model ให้สามารถแปลงเวกเตอร์ CLIP Image Embedding ให้กลายเป็นรูปภาพตามคำบรรยาย สาเหตุที่เรียกโมเดลนี้ว่า unCLIP เนื่องจากทำตรงข้ามกับ CLIP ซึ่งสร้างคำบรรยายภาพจากรูปภาพที่กำหนดนั่นเอง

ข้อดีที่โดดเด่นของการทำงานแบบ 2 ขั้นตอนนี้ คือ การเน้นเก็บข้อมูลขององค์ประกอบหลักของรูปภาพที่ต้องการสร้างใน Prior model ก่อนจะสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงในขั้นตอนต่อมา ทำให้ DALL·E 2 ยังสามารถเก็บองค์ประกอบหลักของภาพได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่ยังสามารถสร้างความหลากหลายของภาพในรายละเอียดที่แตกต่างกันได้

ข้อจำกัดและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก DALL·E 2

แม้ว่า DALL·E 2 แสดงความสามารถอันน่าทึ่งมากมาย แต่อย่างไรก็ยังมีข้อจำกัดซึ่งยังแสดงว่า ปัญญาประดิษฐ์นี้ยังไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของสมองมนุษย์ได้ ดังต่อไปนี้

อคติในการสร้างรูปภาพ

แม้ว่า DALL·E 2 จะมีการเรียนรู้จากภาพจำนวนมหาศาลในอินเตอร์เน็ต รูปของ DALL·E 2 ยังคงความอคติทั้งทางด้านเชื้อชาติและเพศอยู่ เช่น รูปส่วนใหญ่อาจเป็นชนชาติผิวขาวหรือชาวตะวันตก  และในหลายอาชีพ DALL·E 2 จะสร้างรูปทั้งหมดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้น

รูปที่ 4 ตัวอย่างการสร้างรูปทนายความที่เป็นผู้ชายผิวชาวมีอายุทั้งหมด และนางพยาบาลที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวอย่างของความอคติเกี่ยวกับเพศและอาชีพของ DALL·E 2 (Source: OpenAI)

การสะกดคำในรูปภาพที่ยังไม่สมบูรณ์

DALL·E 2 นั้นยังไม่สามารถสะกดคำในรูปภาพได้อย่างแม่นยำ ดังในตัวอย่างในรูปที่ 16 ที่จริง ๆ แล้ว ป้ายควรแสดงคำว่า “deep learning”

รูปที่ 5 “A sign that says deep learning” ป้ายคำว่า deep learning ซึ่งทุกรูปยังคงสะกดไม่ถูกต้อง
(Source: OpenAI)

รายละเอียดบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผล

DALL·E 2 นั้นทำงานได้ดีในการสร้างองค์ประกอบหลักของรูปภาพ แต่สามารถขาดการสร้างรายละเอียดที่สมเหตุสมผลได้ ดังเช่น รูปมือถือใบไม้ ที่องค์ประกอบหลักอย่างมือ หรือใบไม้นั้นดูสมจริง โดยเฉพาะมือที่เปื้อนดินราวกับเพิ่งขุดใบไม้ขึ้นมา แต่ถ้าสังเกตแล้ว ตรงกลางฝ่ามือที่มีใบไม้วางอยู่ซึ่งควรจะมีเส้นแบ่งระหว่างมือสองข้างกลับหายไป

รูปที่ 6 “A close up of a handpalm with leaves growing from it” รูปฝ่ามือที่มีใบไม้เติบโตขึ้นมา ซึ่งยังคงมีรายละเอียดที่ไม่สมจริงอยู่ (Source: OpenAI)

การไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของวัตถุที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างแม่นยำ

DALL·E 2 ยังคงไม่สามารถวางตำแหน่งของวัตถุที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตัวอย่างเช่น รูปลูกบาศก์สีแดงซึ่งควรจะอยู่บนลูกบาศก์สีน้ำเงินนี้ แม้ DALL·E 2 จะสามารถสร้างองค์ประกอบหลักอย่างลูกบาศก์ได้ถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่ยังคงจัดวางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันได้ผิดพลาด นั่นคือ หลาย ๆ รูปนั้น ลูกบาศก์สีน้ำเงินกลับอยู่ข้างบนลูกบาศก์สีแดง

รูปที่ 7 “A red cube on top of a blue cube”
ลูกบาศก์สีแดงบนลูกบาศก์สีน้ำเงิน
ซึ่งรูปส่วนใหญ่ยังคงจัดวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง (Source: OpenAI)

ที่สำคัญไปกว่านั้น การที่ DALL·E 2 สามารถสร้างภาพที่สมจริงตามคำบรรยายและมีความสามารถในการตัดต่อภาพได้อย่างแนบเนียนอาจสามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ เช่น การตัดต่อภาพในการแบล็คเมล์ผู้คน หรือ การสร้างรูปภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกังวลใจได้

รูปที่ 8 ตัวอย่างการเพิ่มควันเข้าไปในรูปทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงได้
(Source: OpenAI)

ณ ปัจจุบัน ทางทีมผู้พัฒนา DALL·E 2 มีแผนในการเปิดการใช้งานของ DALL·E 2 แบบสาธารณะในเร็ว ๆ นี้ โดยจะเริ่มต้นจากเชิญบุคคลที่ลงทะเบียนสนใจจะใช้งาน DALL·E 2  (สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่) ผู้ใช้งานจะได้รับเครดิตในการสร้างรูปภาพได้ฟรี แต่อย่างไรก็ตาม เครดิตฟรีนั้นสร้างภาพได้จำนวนจำกัด และจะมีค่าใช้จ่ายถ้าผู้ใช้งานต้องการสร้างรูปเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้ ทางทีมงานผู้พัฒนา DALL·E 2 ได้ประกาศถึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการนำ DALL·E 2 ที่กำลังจะเปิดสู่สาธารณะไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม นั่นคือ ไม่อนุญาตให้อัปโหลดรูปภาพที่มีใบหน้าบุคคลจริง มีการป้องกันในการสร้างภาพที่มีความรุนแรง พัฒนาระบบให้ลดความอคติในการสร้างรูปภาพ และมีระบบการติดตามการใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

สุดท้ายนี้ แม้ว่า DALL·E 2 จะแสดงความสามารถและศักยภาพอันน่าทึ่งของปัญญาประดิษฐ์มากเพียงใด ก็ยังคงมีข้อจำกัด ที่สำคัญคือ ยังมีผลกระทบที่สามารถสร้างความวิตกกังวลให้สังคมได้ ในอนาคต ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการสร้างรูปภาพจะสามารถพัฒนาไปไกลถึงระดับใกล้เคียงกับความสามารถของสมองอันซับซ้อนของมนุษย์ได้มากขนาดไหน อีกทั้งปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้จะสร้างอันตรายในสังคมอย่างที่หลายคนกังวล แม้ว่าทางทีมงานจะเตรียมมาตรการความปลอดภัยไว้แล้วหรือไม่ ก็คงต้องติดตามกันต่อไป

แหล่งอ้างอิง

เนื้อหาโดย ศรัณธร ภู่สิงห์ 
ตรวจทานและปรับปรุงโดย อนันต์วัฒน์ ทิพย์ภาวัต

Saranthorn Phusingha, PhD

Data Scientist Government Big Data Institute (GBDi)

Ananwat Tippawat

Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.