Taking too long? Close loading screen.

ความท้าทายในงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data: ตอนที่ 3 การใช้ประโยชน์ข้อมูลงานจดหมายเหตุ (Data Utilization)

Sep 6, 2023

ความท้าทายงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data
ตอนที่ 1. ความหมายของจดหมายเหตุ
ตอนที่ 2. การทำให้เป็นดิจิทัลของเอกสารจดหมายเหตุ
ตอนที่ 3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลงานจดหมายเหตุ (ท่านกำลังอ่านบทความนี้)


จาก 4 ประเด็นความท้าทายในงานจดหมายเหตุ

 1. ข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้นในยุค Big Data
 2. หากต้องการใช้ข้อมูลเก่าในการวิเคราะห์ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) กับข้อมูลชุดนั้นจึงมีบทบาทที่สำคัญ
 3. ข้อมูลที่มีมากขึ้นในปัจจุบันทำให้เทคนิคในการหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) และการจัดการเอกสารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
 4. ข้อมูลมีบริบทที่หลากหลายทำให้คนที่ตีความข้อมูลและผลการวิเคราะห์ต้องมีความรู้รอบด้าน

ในบทความตอนที่ 2 ได้พูดถึงประเด็นความท้าทาย 2 ประเด็นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารให้อยู่รูปแบบดิจิทัล (Digitization) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการทั้งระบบในการเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะต้องทำอย่างไรบ้าง

บทความนี้จึงต้องการให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลจดหมายเหตุเป็นกรณีศึกษาทั้งในหอจดหมายเหตุและนอกหอจดหมายเหตุ ซึ่งสามารถปรับใช้ทฤษฎีทางจดหมายเหตุและการบริหารจัดการข้อมูลกับองค์กรได้ และความท้าทายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทความตอนที่ 2

ภาพรวมของเนื้อหา

การจัดการและหาข้อมูลเชิงลึกในเอกสารจดหมายเหตุในปัจจุบัน

เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีจำนวนที่มาก การเตรียมการทางสถาปัตยกรรมข้อมูลสำหรับเอกสารเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบริบทของประเทศไทย ทางเราได้มีการจัดทำระเบียบวิธีวิจัยดังภาพที่ 1 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนการวิจัย คือ

1. การสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 9 คน

ซึ่งใช้วิธีการสุ่มโดยเผอิญ โดยวัตถุประสงค์ที่ใช้งานนั้นสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อการวิจัยในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ เพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายองค์กรของรัฐ

2. การอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน

มาจากผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และจดหมายเหตุ จำนวน 10 คน โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั้นมีวิธีที่แตกต่างกัน ทั้งการสัมภาษณ์ การขอข้อมูลและจัดบรรยายภาพรวมของวิชาจดหมายเหตุ

ภาพที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยในการสอบถามเกี่ยวกับงานทางจดหมายเหตุและการใช้บริการข้อมูลภาครัฐสำหรับงานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ความท้าทายในการเข้าถึงข้อมูลเพื่องานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

จากการให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามประกอบกับประสบการณ์การเข้าใช้ของผู้เขียน จึงสามารถประกอบออกมาเป็นความท้าทายออกมาได้ดังนี้

1. การรวบรวมฐานข้อมูลให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน

ซึ่งฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุมีอยู่หลายที่มาก การค้นคว้าเอกสารโดยไม่รู้แหล่งที่จัดเก็บจึงเป็นการลำบากในการเริ่มต้นการค้นคว้าดังกล่าว โดยความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ การทำให้มีฐานบัญชีข้อมูลกลาง นับเป็นความท้าทายทั้งในด้านการบริหารจัดการภาครัฐและความท้าทายทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย

2. การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ซึ่งเทคโนโลยีการค้นหาที่ทำให้เจอได้ง่ายขึ้นตามบริบทจะมีพื้นฐานอยู่บนลักษณะข้อมูลที่เป็น Graph Network อาจทำให้ต้องมีการทำประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ในภาษาไทย (สร้าง AI เข้าใจภาษามนุษย์ด้วย Natural Language Processing สำหรับ NLP) ซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมาก (บทความที่เกี่ยวข้องในเชิงไวยากรณ์ทางภาษาไทยเอง ซึ่งเป็นความท้าทายหลักในการพัฒนา NLP ภาษาไทย: ทำไม NLP ภาษาไทยถึงไม่โตสักที – Arnondora)

3. ข้อมูลมีขนาดที่ใหญ่มาก

เมื่ออ้างอิงจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่าเอกสารที่มีอยู่ในสำนักฯ มีอยู่จำนวนประมาณ 15 ล้านแผ่นสำหรับงานเอกสารลายลักษณ์ เอกสารเย็บเล่มประมาณ 1.5 ล้านแผ่น และยังมีเอกสารประเภทอื่นอีกจำนวนมาก1

นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่น เช่น ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หรือ ข้อมูลจากฐานข้อมูลขององค์กรซึ่งเป็น Digital-born (ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลมาตั้งแต่เริ่มต้น) ไม่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับที่มีอยู่ในสถานที่จริง หรือ แม้แต่ความหลากหลายของชนิดเอกสารที่จัดเก็บซึ่งมีความท้าทายในกระบวนการ digitization, การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้น และการเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับให้คงอยู่ได้นานที่สุดอีกด้วย

ความท้าทายเชิงเทคนิคเพื่อสัมฤทธิ์ผลความต้องการของผู้ใช้

จากการอนุเคราะห์ข้อมูลและคำสัมภาษณ์ตามส่วนที่ 2 ที่ระบุในระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ พบว่าความท้าทายในเชิงเทคนิคสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นต้นมา แนวคิดวิทยาการเปิดเผย (Open Science) ได้ถูกนำมาพูดถึงและปฏิบัติใช้ในวงการวิจัยและแพร่กระจายไปยังวงการอื่น ๆ รวมถึงการทำข้อมูลเปิดเผยอีกด้วย2 ซึ่งโครงสร้างและความเชื่อมโยงของแนวคิดวิทยาการเปิดเผยเป็นไปตามภาพที่ 2 โดยแนวคิดแกนหลักของวิทยาการเปิดเผยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการวิจัย นับตั้งแต่กระบวนการทำวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย ไปจนถึงการบริหารข้อมูลที่มาจากงานวิจัย3

ภาพที่ 2 โครงสร้างแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเปิดเผย
อ้างอิง: Horizons No. 110, p.13

ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการค้นพบความรู้ใหม่และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ Wilkinson, et al. (2016)4 ได้สรุปหลักการพื้นฐานที่ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ Findable-Accessible-Interoperable-Reusable (FAIR Principles) ซึ่งเจาะจงไปที่ตัวข้อมูลและเมตาเดตาให้มีรายละเอียดอธิบายที่มากเพียงพอให้สามารถค้นหาได้ เปิดเผย และเป็นมาตรฐาน

Hawkins (2022) ได้ระบุว่าการทำให้ผู้ศึกษาวิจัยสามารถค้นคว้าข้อมูลในเชิงความหมาย (Semantic Search) สามารถยกระดับความเร็วในการค้นพบความรู้สู่การเป็นวิทยาการใหม่หรือแนวทางการศึกษาแบบใหม่ให้กับผู้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นมากขึ้น5 โดยพื้นฐานโครงสร้างหลักจะแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักดังภาพที่ 3 คือ โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล (Data Infrastructure) ชั้นภววิทยา (Ontological Layer) ชั้นจัดการตรรกะ (Unifying Logic Layer) และชั้นพิสูจน์ข้อเท็จจริง (Proof Layer)6 โดยชั้นที่มีความท้าทายในการทำงานที่สุด คือ ชั้นจัดการตรรกะและชั้นพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมเว็บไซต์เชิงความหมาย (Semantic Web Architecture)
ความซับซ้อนในการทำ Semantic web

การทำ Unifying Logic ใน Semantic Web อาศัยโครงสร้างการวางระบบตรรกะเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการในการอนุมานโดยอ้างอิงความน่าจะเป็นสูงสุดที่คำตอบที่ตอบคำถามนั้นสมเหตุสมผลที่สุด7 ผ่านกราฟความรู้ (Knowledge Graph) ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องการศึกษา8 ในปัจจุบันนี้ การทำงานดังกล่าวยังคงเป็นหัวข้อวิจัยที่ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น การประชุมวิชาการ Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) มีผู้ส่งงานวิจัยในการประชุมปีละประมาณ 800-1,200 บทความ9 รวมทั้งส่วนที่สามารถวิจัยได้มีได้นับตั้งแต่ญาณวิทยา (Epistemology) คณิตตรรกศาสตร์ (Mathematical Logic) ไปจนถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเป็นหัวข้อที่นักวิจัยสนใจอย่างกว้างขวาง

การทำ Proof ใน Semantic Web ซึ่งหมายถึงการอธิบายเหตุผลที่มาที่ไปของการอนุมานจากส่วนที่ให้เหตุผลจากชั้น Unifying Logic แล้ว มีวิธีการทำอ้างอิงจาก Explainable Artificial Intelligence (XAI) โดยแบบจำลองที่เป็นยอดนิยม คือ SHAP และ LIME และยังมีความพยายามในการทำคำอธิบายในการอนุมานนั้นด้วยวิธีอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Knowledge Matching ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่ Machine Learning Model สามารถทำนายได้มาจับคู่กับความรู้ที่มีอยู่ในโครงสร้างความรู้ หรือการอธิบายที่มีลักษณะมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ซึ่งใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)10

แต่อย่างไรนั้น การสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถค้นหาบริบทอย่างชาญฉลาดดังที่กล่าวไว้ ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทั้งเป็น Digital-born และ Non-digital-born Documents โดยจากที่พูดถึงในตอนที่ 2 เรื่อง Digitalization นั้นจะเห็นถึงปัญหาในการแกะตัวอักษรทั้งด้วยเทคโนโลยีและโบราณคดี หากสรุปโดยง่าย เราสามารถทำ Digitization ได้ด้วย OCR อย่างที่ผู้เขียนได้ทำไว้ในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กระบวนการภาพรวมในการทำ Optical Character Recognition ด้วยตนเอง ซึ่งยกตัวอย่างการดึงข้อมูลจากเอกสารราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่

ซึ่งหากยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการทำการวิเคราะห์ผล การทำให้มีข้อมูลอย่างเช่นการนำเข้าข้อมูลเอกสารจริงเป็นรูปแบบดิจิทัลเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่ง

2. การสืบประวัติการแก้ไขของเอกสารทางกฎหมาย

นอกจากนี้แล้ว ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างจากที่ได้ข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญ คือ การสืบประวัติการแก้ไขของเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Git Version Control System โดยในเบื้องต้น การทำให้เห็นการชำระและปรับปรุงกฎหมายเป็นสิ่งที่รัฐหลายประเทศทำ เช่น สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกาใน District of Columbia ซึ่งทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและตีความกฎหมายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประการหนึ่ง คือ การทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าศัพท์ทางกฎหมายหนึ่ง ๆ มีบริบทความหมายว่าอย่างไร

3. การจัดการเอกสารจดหมายเหตุด้วยกฎเกณฑ์การจำแนกเอกสาร (Document Classification)

ในทางงานจัดการบันทึกเอกสารและจัดการจดหมายเหตุ กฎเกณฑ์การจำแนกเอกสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำให้ผู้ค้นคว้าสามารถหยิบหาได้ง่ายยิ่งขึ้นและเห็นภาพรวมของการจัดเก็บเอกสารยิ่งขึัน ซึ่งในงานจัดการบันทึกเอกสารและงานทางจดหมายเหตุจะมีหลักการคิดไม่เหมือนกันดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการบันทึกเอกสารและงานทางจดหมายเหตุเมื่อเทียบกับธรรมชาติของข้อมูลในกระบวนการจัดการวงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle Management) ซึ่งพบว่าในงานทางการจัดการสารสนเทศจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด 2 ชิ้น คือ File Plan และ General International Standard Archival Description (ISAD(G))

ซึ่งหลักการในการจัดการเอกสารบันทึกนั้นจะเน้นการใช้งานที่ทำให้องค์กร11 สะดวกในการทำงานตามภารกิจขององค์กรที่สุด โดยจะเริ่มแบ่งขั้นตอนตามหน้าที่ขององค์กร แล้วลงมาที่กิจกรรมซึ่งทำให้วัตถุบรรลุวัตถุจุดประสงค์นั้น โครงการ และชิ้นงานเอกสารตามลำดับ12 แต่หากพูดถึงมาตรฐาน ISAD(G)13 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุหรือการจัดเก็บข้อมูลถาวร โจทย์ประธานของมาตรฐานนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ในการสืบสาวความเป็นมาและเหตุในการกระทำเชิงประวัติ การจัดมาตรฐานจึงจำเป็นต้องแบ่งตามหัวข้อที่ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญขององค์กร

อย่างไรก็ตาม Payne (2018)14 และนักวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง15 ได้เล็งเห็นถึงอิทธิพลสำคัญของขนาดของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้เกิดวิทยาการใหม่อย่าง “วิทยาการจดหมายเหตุเชิงคำนวณ (Computational Archival Sciences)” ซึ่งเห็นว่าการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งในมิติของการทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสังคม การเก็บรักษาเอกสารระยะยาว และประกอบสร้างซึ่งข้อเท็จจริงให้มีความคงเส้นคงวามากขึ้นผ่านเทคโนโลยี

ตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าบทบาทของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่ง Franks (2022)16 ได้ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ 3 ประเภท คือ Machine Learning Model กับ TF-IDF ปกติ Neural Networks และ Language Model ในการคัดแยกหมวดหมู่ของเอกสารในองค์กร Australian Human Rights Commission ที่มีจำนวนบทความทั้งสิ้น 6,217 บทความใน 29 กลุ่มชุดของเอกสาร พบว่าความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่เอกสารอยู่ที่ประมาณ 67-88% และมีความแม่นยำ 54-81% ซึ่งร้อยละจะแปรผันตามประเภทของแบบจำลองที่ใช้ การ Resampling จากความไม่สมดุลของจำนวนข้อมูลในแต่ละประเภท (Imbalanced Data) และจำนวนของข้อมูลในแต่ละประเภท

นอกจากนี้ เมื่อสามารถจัดหมวดหมู่ของเอกสารได้แล้ว แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ ยังสามารถสร้างคำอธิบายให้กับคลังจดหมายเหตุ, การตอบคำถามจากสารานุกรม, และการสรุปสาระสังเขป โดย Generative AI อย่าง ChatGPT สามารถทำงานเหล่านี้ได้ หากมีการปรับปรุงแบบจำลองให้มีความจำเพาะกับบริบทที่สนใจ เช่น WangchanBERTa ซึ่งก็จะย้อนไปตอบคำถามในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลเชิงความหมาย ทว่าแบบจำลองเหล่านี้ยังคงสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มนุษย์ทราบ (Hallucination) และยังต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณที่ค่อนข้างมาก จึงยังคงเป็นความท้าทายอยู่ในปัจจุบันนี้

การตีความผลการวิเคราะห์จากเอกสารจดหมายเหตุ

สามารถอ่านได้เพิ่มเติมที่ Critical Questions for Archives as (Big) Data (core.ac.uk)

หากเรามองว่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้นั้น การทำ data analytics สามารถกระทำได้โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญทางการคำนวณอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากโจทย์ปัญหาโดยมีเอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลตัวตั้ง ชะรอยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจไม่ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารsหรือโจทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปกติในงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ มาช่วยพิจารณาความสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์ปัญหาที่ตั้งไว้นับตั้งแต่กระบวนการคิดโจทย์ไปจนถึงกระบวนการตอบคำถามและอภิปรายผล ย่อมมีปรัชญาที่แทรกซึมอยู่ภายในปัญหาเหล่านั้นเสมอ หากได้เป็นตั้งแต่การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการค้นหาความจริงของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตอบคำถามได้ และยังเป็นที่ถกเถียงเสมอมาว่าคำตอบของปัญหาเหล่านั้นอาจไม่ได้มีลักษณะสัมบูรณ์ ความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหลักคิดในการทำแบบจำลองหรือระเบียบวิธี (Algorithmic Transparency) จึงสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

ยกตัวอย่างเช่น งานการออกแบบนโยบายสาธารณะที่อาจจำเป็นต้องวิเคราะห์จากเอกสารในอดีต ซึ่งก็มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะนั้น ๆ ได้ หรือสำหรับในงานประวัติศาสตร์เชิงคำนวณ (Computational History) ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาข้อเสนอทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์เสนอต่อเหตุการณ์ที่สนใจอีกด้วย

ต่อจากนี้ เราจะมาแนะนำศาสตร์ที่สามารถนำเอกสารประวัติศาสตร์มาทำเป็นโครงการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่าง มนุษยศาสตร์ดิจิทัล

เปลี่ยนมุมมองการศึกษามนุษยศาสตร์ด้วยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities)

ภาพที่ 6 นักบุญทอมัส อไควนัส (St. Thoman Aquinas)
โจทย์ศึกษาแรกของมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
ที่มา: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-saint-thomas-aquinas

ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) Roberto Busa นักบวชชาวอิตาลี, Josephine Miles อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์คลีย์ (University of California, Berkeley), และ IBM ได้ทำโครงการสรุปสารานุกรมการบริบทใช้คำ (Concordance) ของนักบุญทอมัส อไควนัสจากงานเขียนทั้งสิ้น 179 ชิ้น ซึ่งทำให้ได้จำนวนคำมาทั้งสิ้น 10,631,980 คำ แบ่งหนังสือได้เป็น 56 เล่ม รวมสุทธิประมาณ 70,000 หน้า ซึ่งเผยแพร่ในชุดหนังสือ Index Thomisticus โดยสมบูรณ์ในปี 1980

นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 การเข้ามาของเทคโนโลยีการคำนวณอย่างคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาสู่มนุษยชาติทำให้เกิดการสร้างกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์กับงานทางมนุษยศาสตร์ ทั้งในโบราณคดี ภาษาศาสตร์ จนกลายเป็นวิชามนุษยศาสตร์ดิจิทัลในที่สุด โดยมนุษยศาสตร์ดิจิทัลนั้นสามารถแบ่งออกมาได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลายรูปแบบ เช่น

1. เพื่อทำให้เห็นภาพรวมขององค์ประธานที่สนใจ (Data visualization)

ภาพที่ 7 Arts & Culture Experiments – Experiments with Google

การทำให้เห็นภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษยศาสตร์ดิจิทัลสนใจ ซึ่งทำให้มนุษย์เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลได้มากขึ้น หรือ สามารถสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ประธานที่กำลังศึกษาค้นคว้า ซึ่งอาจมีข้อมูลที่มากและซับซ้อนจนมนุษย์ไม่สามารถทำความเข้าใจได้

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณและประมวลผล

ภาพที่ 8 การทำโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) กับอุโบสถวัดหาดเสี้ยว
ที่มา: เพจคิดอย่าง – อุโบสถ วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

การมีเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้งานค้นคว้าทางโบราณคดีอย่าง เช่น การดูแลบูรณปฏิสังขรณ์วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุประมาณ 200 ปี จึงทำการถ่ายรูปเป็นโมเดล 3 มิติเพื่อให้การบูรณปฏิสังขรณ์เป็นไปในแนวทางอนุรักษ์มากที่สุด โดยทำให้โบราณสถานนั้นเสียหายให้น้อยที่สุดดังภาพที่ 8

นอกจากนี้ งานที่เกริ่นไว้ข้างต้นอย่าง Index Thomisticus ก็จัดอยู่ประเภทนี้เช่นกัน

ทั้งหมดนี้จะพบว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในงานจดหมายเหตุไม่ได้มีแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในเชิงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีความท้าทายที่เกิดขึ้นในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการตีความ การประเมินคุณค่าของเอกสาร และการบำรุงรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งต้องพึ่งพิงความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและวิทยาการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


เชิงอรรถ

 1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ม.ม.ป.), สรุปยอดปริมาณเอกสารในคลังเก็บเอกสาร, สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.nat.go.th/บริการ/เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการ ↩︎
 2. Swiss National Science Foundation – Swiss Academies (2016), Unleashing Science, Horizons No. 110, p.12, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.horizons-mag.ch/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/SNF_horizons_110_September_EN.pdf ↩︎
 3. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2022), Understanding open science, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383323 ↩︎
 4. Mark D. Wilkinson et al. (2016), Comment: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Scientific Data 3 (160018), pp. 1-9. สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.nature.com/articles/sdata201618 ↩︎
 5. Ashleigh Hawkins (2022), Archives, linked data and the digital humanities: increasing access to digitised and born-digital archives via the semantic web, Archival Science, 22, pp. 319-344. สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1007/s10502-021-09381-0 ↩︎
 6. Marek Obitko (2007), Semantic Web Architecture, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.obitko.com/tutorials/ontologies-semantic-web/semantic-web-architecture.html ↩︎
 7. Pedro Domingos, Daniel Lowd (2019), Unifying Logical and Statistical AI, Communications of the ACM 62 (7), สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1145/3241978 ↩︎
 8. Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Hao Zhang, Liang Lin, Eric P. Xing (2018), Symbolic Graph Reasoning Meets Convolutions, 32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018). สามารถเข้าถึงได้ที่: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2018/file/cbb6a3b884f4f88b3a8e3d44c636cbd8-Paper.pdf ↩︎
 9. Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3580305 ↩︎
 10. Arne Seeliger, Matthias Pfaff, and Helmut Krcmar (2019), Semantic Web Technologies for Explainable Machine Learning Models: A Literature Review, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://ceur-ws.org/Vol-2465/semex_paper1.pdf ↩︎
 11. หมายเหตุ: องค์กรในที่นี้ หมายถึง Organization ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีระบบจัดการและหน้าที่ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน นิยามนี้จึงกว้างกว่าองค์กรทางธุรกิจ ชีวิตส่วนบุคคลของคนหนึ่ง ๆ ก็สามารถเป็นองค์กรได้เช่นกัน ↩︎
 12. File Plan Creation | Privacy | The University of Winnipeg (uwinnipeg.ca) ↩︎
 13. ISAD(G): General International Standard Archival Description – Second edition | International Council on Archives (ica.org) ↩︎
 14. Nathaniel Payne (2018), Stirring The Cauldron: Redefining Computational Archival Science (CAS) For The Big Data Domain, 2018 IEEE International Conference on Big Data, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1109/BigData.2018.8622594 ↩︎
 15. Eirini Goudarouli (2018), Computational archival science: automating the archive, The National Archives Blog, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://blog.nationalarchives.gov.uk/computational-archival-science-automating-archive/ ↩︎
 16. Jason Franks (2022), Text Classification for Records Management, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage 15 (3), สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1145/3485846 ↩︎

เรียบเรียงโดย กฤตพัฒน์ รัตนภูผา
ตรวจทานและปรับปรุงโดย นววิทย์ พงศ์อนันต์

Kittapat Ratanaphupha

Data Scientist, Big Data Institute (Public Organization), BDI

Navavit Ponganan

Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.