Taking too long? Close loading screen.

ความท้าทายในงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data: ตอนที่ 2 การทำให้เป็นดิจิทัลของเอกสารจดหมายเหตุ (Digitization)

Sep 6, 2023

ความท้าทายงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data
ตอนที่ 1. ความหมายของจดหมายเหตุ
ตอนที่ 2. การทำให้เป็นดิจิทัลของเอกสารจดหมายเหตุ (ท่านกำลังอ่านบทความนี้)
ตอนที่ 3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลงานจดหมายเหตุ


ก่อนหน้านี้ในบทความ งาน “จดหมายเหตุ” ความท้าทายเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data เราได้รู้จักคำจำกัดความของงาน “จดหมายเหตุ” และการคัดแยกระหว่างสิ่งที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งที่ไม่ใช่เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของเอกสารจดหมายเหตุเปลี่ยนไปตามกาลเวลาดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพประกอบในบทความก่อนที่จำแนกระหว่างสิ่งที่เป็นจดหมายเหตุและสิ่งที่ไม่เป็นจดหมายเหตุ

การจัดการเอกสารจดหมายเหตุในปัจจุบันสมัยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจัยทางรูปแบบเอกสารและปัจจัยทางการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในบทความนี้จะแบ่งความท้าทายในงานจดหมายเหตุออกเป็น 4 ประเด็นดังนี้

 1. ข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้นในยุค Big Data
 2. หากต้องการใช้ข้อมูลเก่าในการวิเคราะห์ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) กับข้อมูลชุดนั้นจึงมีบทบาทที่สำคัญ
 3. ข้อมูลที่มีมากขึ้นในปัจจุบันทำให้เทคนิคในการหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) และการจัดการเอกสารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
 4. ข้อมูลมีบริบทที่หลากหลายทำให้คนที่ตีความข้อมูลและผลการวิเคราะห์ต้องมีความรู้รอบด้าน

โดยบทความนี้จะพูดถึงในสองหัวข้อแรกก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนของการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization)

ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นในยุค Big Data

ด้วยความที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเป็นเอกสารจดหมายเหตุได้ โดยขึ้นอยู่การจัดการเก็บรวบรวมของเอกสารหรือวัสดุนั้น ๆ หากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกจัดเก็บและได้ทำบัญชีแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นจะนับเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามนิยามของเอกสารจดหมายเหตุ ฉะนั้นการพิจารณารูปแบบของเอกสารจดหมายเหตุจึงสามารถทำได้เหมือนกับ “หลักฐานทางประวัติศาสตร์”

เอกสารจดหมายเหตุสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร โดยผันแปรไปตามเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบการจัดเก็บของเอกสาร มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นตามเทคโนโลยี เอกสารจดหมายเหตุนั้นสามารถอยู่ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและรูปแบบไม่เป็นดิจิทัล ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็นดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เอกสารที่สามารถเป็นจดหมายเหตุได้ ซึ่งหมายรวมถึงยังอยู่ในกระแสการใช้งานและไม่อยู่ในกระแสการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตสามารถเป็นเอกสารที่ไม่อยู่ในกระแสการใช้งาน จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Digital-born Archives และ Non-digital-born Archives โดยการแบ่งในขั้นตอนถัดจากนั้น คือ ความเป็นโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งหมายถึงความซับซ้อนในการจัดการกับข้อมูลชุดนั้น ๆ
เอกสารแบบมีโครงสร้างกับเอกสารแบบไม่มีโครงสร้าง

โครงสร้างของเอกสารนับจากรูปแบบที่ตายตัวของเอกสารนั้น ๆ เช่น เอกสารที่มีรูปแบบชัดเจนถูกกำหนดด้วยระเบียบ เช่น เอกสารของรัฐในสหรัฐอเมริกาที่มีรูปแบบมาตรฐานจาก U.S. Government Publishing Office Style Manual หรือในประเทศไทยที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำกับอย่างชัดเจน หรือแม้แต่ว่าหากไม่ได้มีลักษณะรูปแบบที่ตายตัวก็อาจมีวิธีการเขียนที่ตายตัว เช่น มหากฎบัตร (Magna Carta)

แต่เมื่อเรากล่าวถึงเอกสารที่ไม่มีรูปแบบตายตัวหรือเอกสารไม่มีโครงสร้าง เราจะหมายถึงวิธีการเขียนที่มีพลวัตเฉพาะในแต่ละเล่ม หรือ อาจมีลักษณะการเขียนที่เฉพาะซึ่งไม่ตรงกับไวยากรณ์ปัจจุบันหรือเป็นการเล่นกลเพื่อสุนทรียภาพ เช่น ความเป็นกลบท หรือ ภาพประกอบ ซึ่งลักษณะเอกสารโบราณเหล่านี้จึงไม่สามารถใช้วิธีการจัดการเอกสารเหมือนกับเอกสารในยุคปัจจุบันได้

การคัดแยกเอกสารที่สามารถเป็นจดหมายเหตุได้ว่าเป็น Digital-born จะสามารถคัดแยกได้จากความจำเป็นในการทำ Digitization ต่อเอกสารนั้น ๆ หากต้องการให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ หากเอกสารนั้นไม่มีความจำเป็นในการทำ Digitization จะนับว่าเอกสารที่เป็น Digital-born

ว่าด้วยรูปแบบเอกสาร Digital-born และโครงการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เป็น Digital-born จะกล่าวถึงเอกสารที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้เกิดจากกระบวนการ Digitization โดยตัวอย่างเอกสาร Digital-born จะเป็นไปดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเอกสาร Digital-born ซึ่งมีความแตกต่างกันในรูปแบบของเอกสารและวิธีการซึ่งได้มาด้วยข้อมูล
ตัวอย่างของเอกสาร digital-born
 1. ข้อมูลเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเก็บรูปแบบของเว็บไซต์และข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Service เป็นข้อมูล Transactional ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. ข้อมูลสถิติ เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเป็นดิจิทัล ทั้งในรูปแบบเชิงภูมิสารสนเทศ ซึ่งสร้างขึ้นจากดาวเทียมหรืออากาศยานที่ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล หรือไม่ใช่รูปแบบสารสนเทศที่ไม่ใช่เชิงภูมิสารสนเทศ เช่น ข้อมูลสำรวจ ข้อมูลเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 4. ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่นข้อมูล Graph Network เช่น ข้อมูลสังคมออนไลน์ ข้อมูลความเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ในแบบจำลอง หรือ Linked Data เช่น วิกิพีเดีย, ข้อมูล Streaming อย่างข้อมูลจากอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เป็นต้น

การแบ่งรูปแบบเอกสาร Digital-born นี้มีความแตกต่างในการจัดเก็บข้อมูล อย่างข้อมูลเว็บไซต์อาจต้องเก็บข้อมูลให้ยังสามารถเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ในปัจจุบัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถโฮสต์เว็บนั้นได้อยู่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Service อาจสามารถเก็บอยู่ภายใต้ Relational Database, ข้อมูลสถิติอาจปล่อยเป็นรูปแบบหน้า View ซึ่งให้เข้าถึงผ่าน API ได้ หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นกับข้อมูลนั้น ๆ

ความท้าทายแรกที่ว่านี้จึงเป็นส่วนของการวางสถาปัตยกรรมข้อมูลและการวางนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร ซึ่งโครงการธรรมาภิบาลข้อมูลจากแต่ละประเภทข้อมูลที่ได้ยกตัวอย่างมาอาจยกตัวอย่างได้ 2 กรณี คือ

 1. Government Web Archive: ในหลายประเทศ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจดหมายเหตุกับข้อมูลเว็บไซต์ของรัฐบาลได้มีการจัดทำขึ้น เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้เก็บเว็บไซต์ของรัฐในทุก ๆ เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันเก่า จนถึงเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันปัจจุบัน การต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลได้เกิดขึ้น ซึ่งตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดทำโครงการนี้ คือ สถาบันอลัน ทัวริ่ง (Alan Turing Institute) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยจัดทำ Semantic Search Engine ของ The National Web Archive ของสหราชอาณาจักร1 สร้างออกมาเป็น Knowledge Graph และทำ Tagging ในเว็บเพจที่มีในฐานข้อมูล
 2. Government Open Data: หลายประเทศก็มีโครงการในลักษณะแบบนี้เช่นกัน โดยมีกระบวนการที่ถูกวิจัยหลายประเด็น เช่น การทำ Semantic Tagging ในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย2 หรือมีความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของ Open Data platform เช่น https://data.gouv.fr ก็เป็นการจัดการเอกสาร Digital-born ในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน

แต่ถ้าหากว่าเราสนใจเอกสารที่ไม่เป็น Digital-born ความท้าทายที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเจาะจงไปที่การทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของเอกสารนั้น ๆ โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

กระบวนการ Digitization ในเอกสารจดหมายเหตุ

การทำ Digitization เบื้องต้นในเอกสารจดหมายเหตุจะสามารถแบ่งขั้นตอนได้ออกมาเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังภาพที่ 4 ซึ่งกระบวนการที่มีความแตกต่าง คือ กระบวนการที่ 1 ในการสแกนเอกสารซึ่งใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่แตกต่างกันตามชนิดเอกสารนั้น ๆ และกระบวนการที่ 3 ที่จะทำการดึงสารสนเทศของเอกสาร (Information Retrieval) นั้นออกมา เช่น เอกสารลายลักษณ์ สามารถใช้เทคนิค Optical Character Recognition (OCR) ในดึงข้อความจากเอกสาร หรือ เอกสารจำพวกเสียง อาจนำเทคนิคที่เกี่ยวกับ Speech-to-text มาแปลงเป็นรูปคำที่กล่าวออกมาในไฟล์เสียงนั้น ๆ ได้อีกด้วย

ภาพที่ 4 กระบวนการทำ Digitization เบื้องต้น
รายละเอียดการทำ digitization

ขั้นตอนการทำ digitization สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนโดยคร่าวดังนี้

 1. Scanning: กระบวนการนี้เป็นการทำให้เอกสารอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) จะใช้อุปกรณ์ที่ตรวจจับสัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (Analog-to-digital Device) เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องอัดเสียงดิจิทัล เครื่องสแกนสามมิติที่พยายามสร้าง Point Cloud แล้วแปลงเป็นวัตถุสามมิติ โดยกระบวนการนี้จะเป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างจากบางส่วนของสัญญาณแอนาล็อกเท่านั้น เพราะ Digitalization จะมีขั้นตอนที่ทำให้เกิดการสูญเสียรายละเอียดข้อมูลไปบางส่วนจากกระบวนการ Sampling กับ Quantization
 2. Upload: ถัดจากที่ได้เอกสารรูปแบบดิจิทัลในขั้นตอนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ตัวจัดเก็บข้อมูลและระบบจัดการไฟล์ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งระดับส่วนบุคคล จนถึงสามารถวางศูนย์ข้อมูลที่รองรับข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้น
 3. Process: สืบเนื่องจากเอกสารดิจิทัลที่ได้มาในขั้นตอนที่ 1 นั้นยังมีลักษณะรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถประมวลผลได้ (Machine-readable) ขั้นตอนนี้จึงเป็นการตีความหมาย ซึ่งถ้าหากเป็นตัวอักษรอาจทำการปริวรรต (Transliteration) หรือถ้าเป็นเสียง อาจใช้การถอดเสียง (Transcription) ออกมาได้เช่นกัน นอกจากนี้ การทำสาระสังเขปหรือบัญชีข้อมูลให้กับเอกสารดังกล่าวก็มีส่วนที่ทำให้เห็นถึงบริบทของเอกสารมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 4. Display: เมื่อเอกสารได้ผ่านกระบวนการทั้งสามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลโดยสาธารณะได้ด้วยการเผยแพร่และสร้างแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งทำให้การเป็นจดหมายเหตุสาธารณะได้ทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์

ทว่าในบางครั้ง ความแม่นยำในการดึงสารสนเทศออกมาจากเอกสารเหล่านั้นอาจมีไม่สูงนัก เนื่องจากข้อจำกัดทางอุปกรณ์และอัลกอริทึมที่ใช้ในการดึงข้อมูล โดยในที่นี้เราจะยกตัวอย่างเป็นเอกสารลายลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย

Digitization งานเอกสารลายลักษณ์ภาษาไทย

ในบริบทของภาษาไทย การปฏิรูปอักขระไทยมีส่วนสำคัญในการประเมินความสะดวกในการทำ digitization โดยการปฏิรูปอักขระไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จากใบประกาศห้ามสูบฝิ่นและเอกสารไวยากรณ์ไทย และมีแบบอักขระในการจัดพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์เอกสารด้วยแท่นเดิม ซึ่งเรียกว่าตัวพิมพ์ตะกั่ว เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ใช้แยกเกณฑ์การทำ Digitization คือ การทำให้ตัวอักขระไทยเป็นอักขระตั้งตรง (Latinization3,4) โดยความแตกต่างเป็นไปดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 วัฒนาการของอักษรไทยที่มีผลต่อการทำ Digitization เอกสารเก่าของไทย ซึ่งแบ่งจากกระบวนการ Latinization ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ที่ทำ Latinization กับยังไม่ได้ทำ Latinization คือ โครงสร้างตั้งตรงของตัวอักษรและจัดการตัวอักษรเป็นลักษณะบล็อก แยกเป็นอักขระตัวต่อตัวชัดเจน ไม่มีการรวมตัวอักษรเข้าด้วยกันเป็นลักษณะพิเศษ (Ligature เช่น เข้า ในภาพแรก และ หมาย ในภาพที่สอง)

นอกจากนี้แล้ว รูปแบบเอกสารอาจไม่ได้มีลักษณะเป็นการเขียนเรียงเป็นบรรทัดอย่างที่เป็นในปัจจุบันดังตัวอย่างในภาพที่ 6 เช่น กลบท หรือ การเขียนรวบรัดอย่างฉบับขอม รวมทั้งในบางครั้งเอกสารนั้นอาจไม่ได้ใช้ตัวอักษรไทย แต่อาจใช้ไวยากรณ์และการสะกดแบบภาษาไทย เช่น ตัวอักษรไทยย่อ ไทยขอม ปัลลวะ ตัวธรรมอีสาน/เมือง หรืออาจเขียนเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน

ภาพที่ 6 การเขียนที่เป็นความท้าทายต่อการดึงข้อมูลสารเทศในเอกสารลายลักษณ์ไทย

หากว่ากระบวนการ OCR ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้ว โดยปกติ วิธีการทางโบราณคดีในการตีความเอกสารเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กระบวนการตีความแปลอักษรจากเอกสารลายลักษณ์ในทางโบราณคดี ซึ่งยกตัวอย่างจารึกวัดศรีชุม
รายละเอียดการถอดอักขระจากเอกสารลายลักษณ์ไทย (ซึ่งอาจไม่ใช่อักษรไทยปัจจุบัน)
 1. ทำสำเนาต้นฉบับกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เอกสารดังกล่าวนั้นไม่สามารถยกมาได้ (ซึ่ง ณ ที่นี้ หมายถึงกำลังแรงของนักโบราณคดีทั่วไปคนหนึ่ง)
  • เอกสารที่สามารถยกมาได้ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือไม้ไผ่จากสมัยจีนยุคจักรพรรดิ สมุดใบลาน สมุดไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถยกมาได้ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ แต่หากว่ามีการถอดรื้อหรือทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาเอกสารและทำให้กระบวนการถอดอักขระเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เอกสารที่ไม่สามารถยกได้ เช่น จารึก ซึ่งกระบวนการทำสำเนาจารึกจะเป็นไปในลักษณะดังในวิดีทัศน์นี้ (วิดีทัศน์ประกอบ: ตอนที่ 4 การทำสำเนาจารึก โดย อาจารย์พอพล สุกใส – YouTube)
 2. ถอดอักษรจากต้นฉบับหรืออักขรวิทยา (Paleography): กระบวนการนี้อาศัยความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์ในการถอดอักษรออกมาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นที่สุด เริ่มต้นจากการตีความก่อนว่าอักษรดังกล่าวเป็นอักษรรูปแบบใดและเขียนในภาษาใด ซึ่งอาจมีการเข้ารหัสข้อความและถอดความต่อไปในขั้นตอนถัดไป
 3. การถอดปริวรรต (Transliteration): กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่พยายามแปลงอักษรที่ได้มาจากการแปลงในการทำอักขรวิทยาให้อยู่ในรูปแบบภาษาปัจจุบันตามหลักการสะกดและไวยากรณ์
 4. การแปลความ: กระบวนการนี้จะมีการใช้บริบททางประวัติศาสตร์เพิ่มเข้าไปให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจความเป็นมาของเอกสาร นักประวัติศาสตร์จะมีบทบาทมากในส่วนนี้ ซึ่งฐานคิดของนักประวัติศาสตร์จะวางอยู่บนปรัชญาประวัติศาสตร์ของสำนักต่าง ๆ และข้อเสนอของนักประวัติศาสตร์ท่านอื่น ๆ

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการ Digitization ขั้นตอนที่ 1 และ 3 ในภาพที่ 4 นั้นมีความละเอียดอ่อนและบางครั้งอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารชุดนั้น ๆ มาทำ Digitization อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว กระบวนการ Digitization ยังมีความซับซ้อนเพิ่มเติมในส่วนขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 อีกด้วย ซึ่งความซับซ้อนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และลักษณะภววิทยาของเอกสารจดหมายเหตุที่แปลงมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย

เมื่อเรากล่าวถึงกระบวนการที่ทำให้เอกสารต่าง ๆ เป็นข้อมูลดิจิทัลซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ความท้าทายหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับกระบวนการ Digitization คือ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะกล่าวในตอนถัดไป


เชิงอรรถ

 1. Alan Turing Institute, Data Study Group Final Report: The National Archives, UK, สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2021-06/data_study_group_final_report_2020_-_national_archives.pdf ↩︎
 2. Petr Křemen และ Martin Nečaský (2019), Improving discoverability of open government data with rich metadata descriptions using semantic government vocabulary, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1016/j.websem.2018.12.009 ↩︎
 3. ประชา สุวีรานนท์ (2545), ๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.sarakadee.com/feature/2002/09/thaifont.htm ↩︎
 4. กมลกานต์ โกศลกาญจน์ (2564), ทุติยะและฝรั่งเศส ความจริงในความเปลี่ยนแปลง, สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.cadsondemak.com/medias/read/thai-latinized-typeface ↩︎

เรียบเรียงโดย กฤตพัฒน์ รัตนภูผา
ตรวจทานและปรับปรุงโดย นววิทย์ พงศ์อนันต์

Kittapat Ratanaphupha

Data Scientist, Big Data Institute (Public Organization), BDI

Navavit Ponganan

Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.