Microsoft Presents Code
การแข่งขัน Microsoft Presents Code; Without Barriers Hackathon

รายละเอียดของการแข่งขันMicrosoft Presents Code

  • ช่วงเวลาการรับสมัคร: วันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565
  • ระยะเวลาการแข่งขัน: 12 เมษายน 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2565
  • รูปแบบการแข่งขัน: ออนไและดำเนินการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ
  • คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
    • เป็นผู้หญิง
    • บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานในองค์กรของภาครัฐหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน  
  • ลงทะเบียนการแข่งขันที่ Devpost
  • ดูรายละเอียดการแข่งเพิ่มเติมได้ที่ Code Without Barriers

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานด้านเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในด้านนี้ได้มากยิ่งขึ้น บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) จำกัด จัดมหกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมชื่อMicrosoft Presents Code; Without Barriers Hackathon ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิเช่น Accenture, Just Analytics, CIMB และ GBDi (Government Big Data institute) เป็นต้น โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้หญิงในระดับบุคคลทั่วไปจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ บังคลาเทศ บรูไน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา ลาว รวมถึงประเทศไทย ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโอกาสในการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในบริษัทไมโครซอฟท์ จำกัดและสร้างเครือข่ายการทำงานทางด้านเทคโนโลยี ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันมีสิทธิ์ได้ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า $2,500 และโอกาสในการทำงานร่วมกับองค์กรที่เข้าร่วมในการสร้างโจทย์ของการแข่งขัน

GBDi (Government Big Data institute) เห็นถึงโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนพันธกิจของภาครัฐซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงร่วมมือกับกรมควบคุมโรค ในการตั้งโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้จากอุบัติทางถนนในอดีตที่ผ่านมา และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ จากชุดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS: Injury Surveillance) ของกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้การวางนโยบายและแผนการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ความปลอดภัยบนท้องถนนมีเพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากการแข่งขันด้านโปรแกรมแล้ว บริษัทไมโครซอฟท์ จำกัด ยังมอบรางวัลและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย รายละเอียดสามารถติดตามได้ใน Code Without Barriers

Recommended Posts