รายละเอียดของ Event

  • วันที่  1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 (ช่วงเช้า 9.00 – 12.00, ช่วงบ่าย  13.00 – 16.30)
  • รูปแบบการจัดงาน Online
  • การบรรยาย English / Thai

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Big Data Analytics and Practices หรือ IBDAP 2022 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในเชิงวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่อไป โดยในช่วงเช้าของทั้งสองวัน (9.00-12.00 น.) ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากหลายภาคส่วนได้แก่

(1) วันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 9.30-10.15 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

(2) วันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 10.30-11.15 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) หัวข้อ The Democratization of Analytics – Scale the Impact of Analytics Across the Organization โดย คุณนิธิ เจริญขวัญชัย Account Executive, Large Enterprise – Thailand and Vietnam at Alteryx

(3) วันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 10.15-12.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Big Data and Machine Learning Applications in Agriculture: Case Study from Thailand โดย คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง/CEO Ricult (รีคัลท์) สตาร์ตอัปการเกษตรระดับโลก ที่นำเทคโนโลยี Big Data กับ Machine Learning มาใช้ในการแก้ปัญหาการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร

(4) วันที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 9.00-12.00 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ) หัวข้อ Hands-on Workshop: Unleash the Power of Your Data & Test drive – Visual Analytics at your fingers โดย คุณอาภาพร วุฒิกุลภาคย์ ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ และคุณฐิติรัตน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ หัวหน้าวิศวกรโซลูชั่น, Tableau ประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วม สำหรับวันที่ 1 ก.ย. 2565 >> https://bit.ly/IBDAP2022_PlenarySession
ลงทะเบียนเข้าร่วม สำหรับวันที่ 2 ก.ย. 2565 >> https://bit.ly/IBDAP2022_Workshop

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ibdap.org หรือติดต่อทางเมล [email protected] โทร 02-026-2333 ต่อ 2513


Welcome to the third year of the International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2022) initiated by Government Big Data Institute (GBDi), Thailand. This year the conference is held on 1-2 September 2022 to provide an international forum for exchanging ideas and information on current progress, challenges, research results, system developments, and practical experience in big data analytics and smart computing fields. Please feel free to join the morning sessions (9.00-12.00 (GMT+7), Thailand) of the two days online seminar without extra charges. The honorable keynote speakers for both sessions include:

(1) 1 September 2022 at 9.30-10.15 (GMT+7) (English version) by Mr. Bhummikitti Ruktaengam, President of Phuket Tourist Association

(2) 1 September 2022 at 10.30-11.15 (GMT+7) (English version) Topic: The Democratization of Analytics – Scale the Impact of Analytics Across the Organization by Mr. Niti Charoenkwanchai, Account Executive, Large Enterprise – Thailand and Vietnam at Alteryx

(3) 1 September 2022 at 10.30-11.15 (GMT+7) (English version) Tipic: Big Data and Machine Learning Applications in Agriculture: Case Study from Thailand by Mr. Aukrit Unahalekhaka, Co-founder & Ceo (thailand) Ricult, a social enterprise start-up that leverages machine learning and satellite imagery to help farmers across the world increase farm productivity and access affordable loans.

(4) 2 September 2022 at 9.00-12.00 (GMT+7) (Thai version) Hands-on Workshop: Unleash the Power of Your Data & Test drive – Visual Analytics at your fingers by Ms. Arpaporn Wuddhikullaphak, Public Sector Country Sales Lead and Ms. Thitirat Pipatkulsawat, Principal Solution Engineer, @Tableau Thailand

Register for the session on 1 September 2022 >> https://bit.ly/IBDAP2022_PlenarySession
Register for the session on 2 September 2022 >> https://bit.ly/IBDAP2022_Workshop

For more information about IBDAP 2022 and its program, please visit www.ibdap.org or contact us via mail [email protected]

The Government Big Data Institute aims to lead the Thai Government toward digital transformation by building workforce of the future, consulting, and implementing Big Data initiatives with cutting-edge, standard-defining technologies.

Recommended Posts