รายละเอียดของ Event

  • วันที่  25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ช่วงเช้า 9.00 – 12.00, ช่วงบ่าย  13.00 – 18.00)
  • รูปแบบการจัดงาน Hybrid คือ เป็นการจัดงานในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น และรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้ Zoom สำหรับบริหารจัดการ
  • การบรรยาย English / Thai

Free and Open Source Software for Geoinformatics หรือ FOSS4G (https://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4G) เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับภูมิสารสนเทศ FOSSG ได้ถือกำเนิดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่องาน “FOSS-GRASS User Conference 2004” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การใช้งานชุดโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ นับจากนั้นเป็นต้นมาการประชุม FOSS4G Conference ได้มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเวียนกันไปในแต่ละภูมิภาคทั่ว โลก ได้แก่ เอเชีย, แอฟริกา, ยุโรป และอเมริกา โดยมูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo : https://www.osgeo.org) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศในภูมิภาคนั้น วัตถุประสงค์การประชุม FOSS4G มีความมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาโปรแกรม เปิดรหัส (Open Source ) สำหรับภูมิสารสนเทศและแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศฟรี เพื่อให้เกิดการนําระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป และ OSGeo ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในประเทศจัดงานประชุมในประเทศหรือท้องถิ่นของตัวเอง โดยยึดกรอบแนวคิดเดียวกันนี้

สำหรับประเทศไทยมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “FOSS4G Thailand” ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  และในครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่องานว่า “FOSS4G Thailand 2019” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โดยมูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) ประเทศไทย และ บริษัท ไอบิทซ์ จํากัด รวมไปถึง ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และอาสาสมัคร งานสัมมนาฯ ครั้งนั้นประกอบไปด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 17 ท่าน การบรรยายพิเศษ 15 หัวข้อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Geospatial Workshop) จำนวน 12 หลักสูตรซี่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้บริการตอบคำถามทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยภาพรวมของงานมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมงานทุกกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา เงื่อนไขในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เป็นได้ยาก จึงทำให้คณะทำงานตัดสินใจงดจัดงานในช่วงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 และในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดได้ผ่อนคลายไปมาก มูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) ประเทศไทยจึงเห็นว่า พ.ศ. 2565 ควรเริ่มนำกิจกรรมกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนักพัฒนาด้านการใช้งานชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับภูมิสารสนเทศ โดยได้กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G Thailand 2022 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานสามารถเข้าดูได้ที่ Link หรือศึกษาได้จากเอกสารด้านล่างนี้

The Government Big Data Institute aims to lead the Thai Government toward digital transformation by building workforce of the future, consulting, and implementing Big Data initiatives with cutting-edge, standard-defining technologies.

Recommended Posts