Taking too long? Close loading screen.

สกัดใจความสำคัญของข้อความด้วยเทคนิคการประมวลผลทางภาษาเบื้องต้น: TF-IDF, Part 2

Nov 11, 2020

สำหรับบทความนี้ เราจะมาลองเขียนโค้ดอย่างง่ายๆ เพื่อใช้งาน TF-IDF ที่ได้อธิบายไปในบทความที่แล้วกันครับ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลข้อความที่สามารถนำมาวิเคราะห์นั้นสามารถนำมาได้จากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นจากไฟล์เอกสารที่มีอยู่หรือข้อความจากเว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่) ข้อมูลที่เราจะนำมาใช้สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นข้อมูลตัวอย่างข่าวจากคลังข้อความ BEST Corpus ที่ได้ถูกพัฒนาโดย NECTEC สำหรับในขั้นตอนแรกเราจะทำการอ่านข้อความจากตัวอย่างข่าวทุกไฟล์ เข้ามาก่อนด้วยโค้ดทางด้านล่างโดยเราจะนำข้อความจากแต่ละไฟล์ไปใส่ลงในภายใน list

#import library ที่จำเป็น
import pandas as pd 
import numpy as np
import string

#อ่านไฟล์ข่าวที่มีอยู่เข้ามา(มีอยู่ทั้งหมด 96 ไฟล์)
texts = []
for i in range(1,97):
  f = open("BEST/BEST-TrainingSet/news/news_"+"{:05d}.txt".format(i),mode="r", encoding='utf-8')
  texts.append(f.read())
  f.close()

มา preprocess ข้อมูลกันก่อน

โดยทั่วไปแล้ว ก่อนที่เราจะสามารถนำเอาเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) มาใช้กับภาษาไทยได้นั้น อุปสรรคหลักอย่างหนึ่ง คือ ภาษาไทยไม่ได้มีการเว้นวรรคระหว่างคำเหมือนหลายภาษาอื่น (เช่น ภาษาอังกฤษ) ดังนั้น การ “ตัดคำ” หรือการแยกข้อความภาษาไทยออกเป็นคำเดี่ยวๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแรกที่ต้องทำ ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการประมวลผลภาษาไทยได้มีความก้าวหน้าจนสามารถทำได้ดีพอสมควรพร้อมทั้งได้มีการพัฒนา library ต่างๆ เช่น PyThaiNLP เพื่อช่วยในการทำงานแล้วนั้น การตัดคำภาษาไทยก็ยังไม่สามารถทำได้ถูกต้องสมบูรณ์ 100%

นอกจากการตัดคำแล้วนั้น ก่อนที่จะนำข้อความมาใช้วิเคราะห์ได้นั้นเราควรจะทำการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในตัวอย่างนี้เราจะใช้การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่เพิ่มเติมเล็กน้อยโดยจะทำการกำจัดคำที่ไม่มีนัยสำคัญ (stop words), กำจัดตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน, กำจัดช่องว่าง (white space) และเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตาม โดยปกตินั้น อาจยังมีการเตรียมข้อมูลรูปแบบอื่นที่สามารถทำได้อีกหลายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การทำ Part of Speech Tagging (POS), Name Entity Recognition (NER), การจับกลุ่มคำที่มักปรากฏด้วยกัน, การหาความสัมพันธ์ของคำ, รวมไปถึงการเลือกกำจัดคำบางคำที่ไม่มีความสำคัญกับการวิเคราะห์ และอื่นๆ

ต่อไปเราจะมาพิจารณาข้อความจากไฟล์หนึ่ง (text[0]) ที่อ่านเข้ามาก่อน

'http://www.bangkokhealth.com/healthnews _ htdoc/healthnews _ detail.asp?Number=10506|nสงสัย|
ติด|หวัด|นก| |อีก|คน|ยัง|น่า|ห่วง|nตาม|ที่|<NE>นางประนอม ทองจันทร์</NE>| |กับ| |<NE>ด.ช.กิตติพงษ์ แหลมผักแว่น</NE>|
 |และ| |<NE>ด.ญ.กาญจนา กรองแก้ว</NE>| |ป่วย|สงสัย|ติด|เชื้อ|ไข้|ขณะ|นี้|ยัง|ไม่|ดี|ขึ้น|nหลัง|เข้า|เยี่ยม|ดู|อาการ|ผู้|
ป่วย|แล้ว| |<NE>น.พ.จรัล</NE>|ประชุม|ร่วม|กับ|เจ้าหน้าที่|ทุก|
…
ปีก| |ได้|ทุก|พื้นที่| |ถ้า|เกิด|สงสัย|ว่า|ใน|พื้นที่|ใด|มี|สัตว์|ปีก|ป่วย|ตาย| |ซึ่ง|อาจ|ติด|เชื้อ|ไข้|หวัด|นก|ที่|กำลัง|ระบาด|
หนัก|อยู่|ใน|ขณะ|นี้|nหนังสือพิมพ์|ไทยรัฐ| |ปี|ที่| |55| |ฉบับ|ที่| |17052| |9|/|28|/|2004|
nhttp://www.bangkokhealth.com/healthnews _ htdoc/healthnews _ detail.asp?Number=10175|
nตรวจ|แนว|รบ|อาหาร|ปลอด|ภัย| |หลัง|ผ่าน|วิกฤต| |"|ไข้|หวัด|นก|"|nอาหาร|ถือ|เป็น|สิ่ง|ที่|จำเป็น|ต่อ|มนุษย์| |และ|
อาหาร|ที่|ปลอด|ภัย|เท่า|นั้น|จึง|จะ|ให้|คุณค่า|ต่อ|ร่างกาย| 
…
รอง|ปลัด|<NE>กระทรวงสาธารณสุข</NE>|(|<NE>สธ.</NE>|)|ใน|ฐานะ|ผู้|อำนวย|การ|ศูนย์|ไข้|หวัด|นก| |
<NE>กระทรวงสาธารณสุข</NE>| |ให้|สัมภาษณ์|ว่า| |ใน|วัน|นี้| |(| |2| |<AB>มี.ค.</AB>|)|ไม่|มี|รายงาน|ผู้|ป่วย|
ยืนยัน|เป็น|ไข้|หวัด|นก| |และ|ผู้|สงสัย|ไข้|หวัด|นก|เพิ่ม| |มี|ผู้|ป่วย|ที่|ยืนยัน|เป็น|ไข้
…

สำหรับตัวอย่างนี้นั้น ข้อมูลจาก BEST Corpus ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้พัฒนาโปรแกรมในการตัดคำอยู่แล้ว ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อความข่าวนี้ได้ถูกแยกเป็นคำๆ ไว้ให้แล้วโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย “|” ซึ่งช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาทำการแยกข้อความด้วยตัวเอง นอกจากนี้เรายังสังเกตได้ว่าในข้อมูลชุดนี้ คำบางคำมีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกลักษณะของมันได้ด้วยเช่น <NE></NE> ระบุถึงคำที่เป็นชื่อเฉพาะ และ <AB></AB> ระบุถึงคำที่เป็นตัวอักษรย่อ อย่างไรก็ดี สำหรับตัวอย่างการวิเคราะห์เบื้องต้นในบทความนี้ เราจะไม่นำข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้มาประกอบการพิจารณา

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้จากข้อมูลในไฟล์นี้คือ ข้อความภายในไฟล์มีบทความข่าวอยู่หลายบทความโดยจุดเริ่มต้นของแต่ละบทความจะเป็น URL ของเว็บไซต์ที่มาของบทความนั้นๆ เราจึงจะเขียน code ง่ายๆ เพื่อแยกบทความข่าวจากทุกไฟล์ที่อ่านเข้ามาออกจากกัน พร้อมทั้งทำการแยกคำต่างๆ ภายในบทความนั้นๆ ออกจากกันเลย

#ใช้ loop เพื่อให้ code ง่ายแก่การอ่าน
articles = []
for text in texts:
  ar = []
  for token in text.split("|"): #แบ่งคำด้วยเครื่องหมาย "|"
    if ("www" in token.lower()):
      if(len(ar)>0):
        articles.append(ar)
      ar =[]
    else:
      ar.append(token)
  articles.append(ar)

เราจะพบว่าจำนวนบทความข่าวทั้งหมดมีอยู่ 1702 บทความด้วยกัน โดยที่ข้อมูลของแต่ละบทความตอนนี้มีลักษณะเป็น list ของคำต่างๆ เช่น

['nสงสัย', 'ติด', 'หวัด', 'นก', ' ', 'อีก', 'คน', 'ยัง', 'น่า', 'ห่วง', 'nตาม',
 'ที่', '<NE>นางประนอม ทองจันทร์</NE>', ' ', …]

ในลำดับต่อไป เราจะทำการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเล็ก, กำจัด marker <NE></NE> และ <AB></AB> , กำจัดตัวเลข ช่องว่างและเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมทั้งคำที่ไม่มีนัยสำคัญออก ทั้งนี้คำที่ไม่มีนัยสำคัญในภาษาไทยจำนวนหนึ่งได้ถูกรวบรวมไว้ใน PyThaiNLP library

from pythainlp.corpus import thai_stopwords
stop_words= thai_stopwords()
print(stop_words)

ตัวอย่างของคำที่ไม่มีนัยสำคัญในภาษาไทย:

frozenset({'บอก', 'ต่างหาก', 'ควร', 'เขียน', 'ทำๆ', 'คราวๆ', 'มักจะ', 'เรียก',
 'พวกคุณ', 'ใช้', 'ด้วยว่า', 'บางครั้ง', 'มอง', 'แต่ไร', 'ข้า', 'ยอมรับ', 'หากแม้',
 'จน', 'การ', 'ทัน', 'ไง', 'เท่านี้', 'นอกเหนือ', 'แม้ว่า', 'เคย', 'หลาย', 'บ่อยๆ',
 'สั้นๆ', 'ดั่งเก่า', 'ถึงเมื่อ', 'ส่วนน้อย', 'อย่างยิ่ง', 'ตามๆ', 'ช้านาน', 'หมดสิ้น', 'เสียนี่', 'โดย', …]

เราจึงเขียน function เพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ในด้านล่าง

def perform_removal(word):
  #กำจัด marker <NE>, </NE>, <AB>, </AB>
  for pair in (('<NE>', ''), ('</NE>', ''),('<AB>', ''), ('</AB>',''),('<POEM>',''), ('</POEM>','')):
    word =word.replace(*pair)
  #กำจัดช่องว่างก่อน/หลังคำ
  word = word.strip()
  #เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรตัวเล็ก
  word = word.lower()
  #กำจัดเครื่องหมายวรรคตอน 
  word = word.translate(str.maketrans('','', string.punctuation))
  #กำจัด stop words และตัวเลขโดดๆ
  if(word.isdigit() or (word in stop_words)):
    return ""
  else:
    return word 

จากนั้นเราจะนำ function นี้ไปใช้กับทุกคำในทุกบทความข่าว ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีบางคำเป็น empty string เราจึง filter คำเหล่านั้นออกไปด้วย

docs = []
for article in articles:
  doc = list(map(perform_removal,article))
  doc = list(filter(lambda word: (word!=''),doc))
  docs.append(doc)

สุดท้ายแล้ว docs จะเป็นใช้เก็บข้อมูลบทความต่างๆ ที่ได้ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้วโดยแต่ละบทความจะอยู่ในรูปของ list ของคำดังที่แสดงให้ดูด้านล่าง

['สงสัย', 'ติด', 'หวัด', 'นก', 'คน', 'ห่วง', 'นางประนอม ทองจันทร์',
 'ดชกิตติพงษ์ แหลมผักแว่น', 'ดญกาญจนา กรองแก้ว', 'ป่วย', 'สงสัย', 'ติด',
 'เชื้อ', 'ไข้', 'ดี', 'เยี่ยม', 'ดู', 'อาการ', 'ป่วย', 'นพจรัล', 'ประชุม', …]

คำนวณหาค่า TF-IDF

ต่อไป เราจะคำนวณหาค่า TF-IDF ของแต่ละคำในแต่ละเอกสาร เนื่องจากค่าดังกล่าวนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายจึงมี library ที่ถูกสร้างและสามารถใช้งานเพื่อคำนวณได้ทันที ดังนั้นถึงแม้ว่าการเขียน code เพื่อคำนวณจะสามารถทำได้ไม่ยาก แต่เพื่อความรวดเร็วเราจะคำนวณโดยใช้ TfidfVectorizer จาก sklearn library

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

TfidfVectorizer นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายกับข้อความภาษาอังกฤษ ดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับตัวแบ่งคำ (tokenizer) และ preprocessor สำหรับใช้เตรียมข้อความภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากข้อมูลที่เราจะนำมาใช้เป็นภาษาไทยและเราได้ทำการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ list เรียบร้อยแล้ว เราจะไม่ใช้งานความสามารถเหล่านี้ ดังนั้นเราจะสร้าง identity function (function ที่ส่ง input ออกเป็น output ทันทีโดยไม่ได้ทำอะไร) ขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อให้ TfidfVectorizer ใช้เป็น tokenizer และ preprocessor แทนอันที่เป็นค่า default

def identity_fun(text):
  return text

จากนั้นเราก็สร้าง TfidfVectorizer แล้วทดลองสุ่มใช้กับเอกสาร 5 อันก่อน

tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer = 'word', #this is default
                  tokenizer=identity_fun, #does no extra tokenizing
                  preprocessor=identity_fun, #no extra preprocessor
                  token_pattern=None)
#สุ่มช่วงของ 5 เอกสารที่ติดกันมาทดลองใช้งาน
tfidf_vector= tfidf_vectorizer.fit_transform(docs[637:642])
tfidf_array = np.array(tfidf_vector.todense())

#แปลงเป็น DataFrame เพื่อง่ายแก่การอ่าน
df = pd.DataFrame(tfidf_array,columns=tfidf_vectorizer.get_feature_names())
df

จะได้ DataFrame ที่มีลักษณะดังรูปด้านล่าง

เราจะเห็นว่าในแต่ละบทความจะมีค่า TF-IDF ของแต่ละคำภายในแสดงอยู่ ต่อไปเราจะลองดูคำที่มีค่า TF-IDF สูงที่สุด 10 คำแรกของแต่ละบทความกัน

# คำที่มีค่า TF-IDF สูงที่สุด 10 คำแรกของแต่ละบทความ
print(df.apply(lambda s: s.nlargest(10).index.tolist(), axis=1).ravel()) 

จะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

[list(['นายพชร', 'พรรค', 'ถาม', 'สอบสวน', 'พิจารณา', 'คดี', 'อัยการ', 'กรรมการ', 'เมือง', 'ดำเนิน'])
 list(['เอสเอ็มแอล', 'ทำ', 'งบ', 'อำเภอ', 'บ้าน', 'โอกาส', 'ชุมชน', 'สัมมนา', 'หมู่', 'แก้'])
 list(['พรรค', 'ลา', 'ถาม', 'ทำ', 'กติกา', 'คน', 'งาน', 'เลือกตั้ง', 'พรรคไทยรักไทย', 'นายก'])
 list(['ญัตติ', 'วุฒิสภา', 'ประชุม', 'สว', 'สรรหา', 'เสนอ', 'กกต', 'รัฐธรรมนูญ', 'ฉวย', 'วิสามัญ'])
 list(['เรียน', 'ปัญหา', 'เด็ก', 'โรง', 'ทำร้าย', 'พฤติกรรม', 'เลียน', 'ตบตี', 'กิจกรรม', 'เยาวชน'])]

จากผลลัพธ์ที่ได้เราจะลองมาพิจารณาเนื้อหา บทความที่ 4 (ตรงกับบทความหมายเลข 640) ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือ กกต. เมื่อพิจารณาบทความข่าวนั้น

<AB>สว.</AB>ร่างทรงฉวยโอกาสเสนอที่ประชุมเลือก<AB>กก.</AB>สรรหา<NE>กกต.</NE>
<AB>ส.ว.</AB>ร่างทรง ฉวยโอกาสหารือเสนอที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา <NE>กกต.</NE> ?<NE>สุชน</NE>? ไม่รับลูก บอกไม่เข้าข่ายยื่นเป็นญัตติ 
(26<AB>มิ.ย.</AB>) เวลา 14.10<AB>น.</AB> ภายหลังหมดวาระการประชุมตามปกติแล้ว <NE>นายประเกียรติ นาสิมมา</NE>
 รักษาการ <AB>ส.ว.</AB><NE>ร้อยเอ็ด</NE> และ<NE>นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ</NE> รักษาการ <AB>ส.ว.</AB><NE>ลำปาง</NE>
 ได้เสนอญัตติด่วน เพื่อขอให้ที่ประชุม<NE>วุฒิสภา</NE> พิจารณาเรื่องการแต่งตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง (<NE>กกต.</NE>)ในส่วนที่ว่างลง
 2 ตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่า ประธาน<NE>วุฒิสภา</NE> จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 ,138 และ168 แต่การที่ประธาน
<NE>วุฒิสภา</NE> ยุติการสรรหา <NE>กกต.</NE> จึงไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และน่าจะหมิ่นเหม่ว่า จะทำผิดรัฐธรรมนูญ
 จึงขอให้ที่ประชุม<NE>วุฒิสภา</NE> ได้พิจารณาญัตติตามที่พวกตนได้เสนอด้วย
…

พบว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการสรรหากกต. ของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนบทความที่ 5 (ตรงกับบทความหมายเลข 641) ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนโดยอาจเป็นเรื่องของการตบตีกันของเยาวชน เมื่อพิจารณาบทความข่าวนั้น

จิตแพทย์ชี้<AB>นร.</AB>หญิงตบตีกัน เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ
<NE>กรมสุขภาพจิต</NE>ชี้ปัญหานักเรียนหญิงตบตีกัน เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ ระบุ พ่อแม่อย่าตีกันให้ลูกเห็น
 แนะโรงเรียนจัดกิจกรรมสานสามัคคี ด้าน?<NE>จาตุรนต์</NE>? วอน อย่าเสนอข่าวมากเกินไป หวั่นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
(26<AB>มิ.ย.</AB>) <NE>นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์</NE> อธิบดี<NE>กรมสุขภาพจิต</NE> กล่าวกรณีคลิปวิดีโอจาก
โทรศัพท์มือถือที่นักเรียนหญิงชั้น <AB>ปวช.</AB>3โรงเรียนพานิชย์แห่งหนึ่งใน <NE>จ.ชลบุรี</NE> ตอบตีรุ่นน้องชั้น
 <AB>ปวช.</AB>ปี 1 ทั้งใช้มือจิกกระชากผมจับศีรษะโขกพื้น ใช้รองเท้าตีศีรษะและบังคับให้กราบขอโทษว่าการที่เด็กตบตีกัน
ภายในโรงเรียนทางครูอาจารย์คงปฏิเสธไม่ได้ ปัญหาการใช้ความรุนแรงส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ โดยเฉพาะจากพ่อแม่
 ซึ่งเป็นต้นแบบของเด็ก หากพ่อแม่ทะเลาะตบตีกันให้เด็กเห็นเด็กก็อาจมีพฤติกรรมเลียนแบบเกิดขึ้นได้ 
…

จะเห็นว่าเป็นเรื่องดังกล่าวตรงตามที่โปรแกรมได้ประเมินมาให้

ต่อไปเราจะทำการคำนวณค่า TF-IDF ของทุกบทความที่เรามี

tfidf_vector2 = tfidf_vectorizer.fit_transform(docs)
tfidf_array2 = np.array(tfidf_vector2.todense())
df2 = pd.DataFrame(tfidf_array2,columns=tfidf_vectorizer.get_feature_names())
print(df2.iloc[637:642,:].apply(lambda s: s.nlargest(10).index.tolist(), axis=1).ravel())

เมื่อพิจารณา 5 บทความเดิมจะเห็นว่าคำที่มีค่า TF-IDF สูงสุด 10 คำแรกและลำดับของบางคำมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

[list(['นายพชร', 'พรรค', 'ถาม', 'พิจารณา', 'อัยการ', 'สำนวน', 'ยุบ', 'กรรมการ', 'สอบสวน', 'พรรคไทยรักไทย'])
 list(['เอสเอ็มแอล', 'อำเภอ', 'งบ', 'สัมมนา', 'กองทุนหมู่บ้าน', 'ชุมชน', 'บ้าน', 'ทำ', 'โอกาส', 'ยากจน'])
 list(['พรรค', 'ลา', 'กติกา', 'พลอชัยสิทธิ์', 'ถาม', 'เลือกตั้ง', 'พรรคไทยรักไทย', 'นายพงศ์เทพ', 'กกต', 'นายก'])
 list(['ญัตติ', 'วุฒิสภา', 'ประชุม', 'สว', 'กกต', 'รัฐธรรมนูญ', 'สรรหา', 'เสนอ', 'วิสามัญ', 'ฉวย'])
 list(['เรียน', 'ตบตี', 'เลียน', 'ปัญหา', 'เด็ก', 'เยาวชน', 'กิจกรรม', 'ทำร้าย', 'พฤติกรรม', 'โรง'])]

เมื่อดูที่บทความสุดท้าย (ตรงกับบทความหมายเลข 641) จะเห็นว่าคำที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงกับบทความเช่นคำว่า “ตบตี” จะมีค่าของ TF-IDF ที่สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคำอื่นๆ และคำที่มีแนวโน้มจะปรากฏในบทความอื่นๆ เช่นคำว่า “ทำร้าย” หรือ “พฤติกรรม” จะมีค่าลดลง

ตัวอย่างด้านบนเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการนำเทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลด้านภาษามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้การใช้ TF-IDF ยังสามารถถูกประยุกต์ใช้งานได้ด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่นใช้เป็นเทคนิคตรวจสอบการคัดลอก (Plagiarism) เบื้องต้นเพื่อหาบทความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากได้ในระดับนึงด้วย อย่างไรก็ดี การทำ TF-IDF นั้นจะเป็นการวิเคราะห์ข้อความโดยพิจารณาเพียงองค์ประกอบของคำภายในเอกสารต่างๆ เท่านั้น ซึ่งแม้ว่าจะสามารถนำผลลัพธ์มาใช้ประโยชน์ได้ ในหลายๆ ครั้ง เราอาจจะต้องการทำการวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปถึงบริบทและความหมายของเอกสาร ในกรณีเช่นนี้ เรามีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนสูงมากกว่านี้เช่นการทำ Word-embedding ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้จากบทความของ bigdata.go.th ได้ในอนาคตครับ

Patipan Prasertsom

Project Manager and Senior Data Scientist at Government Big Data Institute (GBDi)

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.