Taking too long? Close loading screen.

วิดีโอ : กระบวนการ และ การออกแบบโครงการ Big Data

May 12, 2020

ซีรีส์แนะนำไอเดียของ Big Data ต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้ว (“Big Data คืออะไร?”) เรียนรู้กระบวนการออกแบบโครงการ Big Data นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันบิ๊กดาต้า” (Government Big Data Institute: GBDi)

Government Big Data Institute

Enabling the Data Driven Nation.

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.