Skip to content

About

เกี่ยวกับ BigData.go.th

นับแต่อดีต ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (News) และ สารสนเทศ (Information) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใดมีข้อมูลที่ดีกว่า แม่นยำและรวดเร็วกว่า ก็จะสามารถนำไปสู่ตัดสินใจได้ดี หากใครสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าก็จะได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมาก ยิ่งรวบรวมข้อมูลได้มากหลากหลายเท่าใดก็เหนือกว่าคู่แข่งแล้ว อย่างไรก็ตามความสามารถในการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นตัวชี้วัดซึ่งความได้เปรียบที่สำคัญกว่า

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาของ McKinsey ในปี 2014 พบว่าผู้ประกอบการที่มีการนำข้อมูลมาใช้งานส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้ามากกว่าองค์กรทั่วไปถึง 23 เท่า และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่าถึง 5.8 เท่า และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ถึง 9 เท่า

ด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระดับโลก ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ เช่น GDP อัตราการว่างงาน ตลาดหุ้น ต่างก็มีแนวโน้มลดลงหรือเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจของไทยมีความสามารถในการแข่งขันลดลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการผลิตและบริการ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จากที่เคยเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ยากก็เริ่มเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ทว่าภาคธุรกิจไทยยังมีจำนวนน้อยที่สามารถเข้าถึงได้และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยหลักจากการขาดแคลนบุคคลากรในสายอาชีพนี้ ดังนั้นการมุ่งพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

GBDi (Government Big Data Institute) เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน Big Data และ AI จึงได้จัดทำเว็บไซต์ Bigdata.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ตัวอย่างการนำไปใช้ Best Practices ต่างๆ และ ecosystem ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยทุกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการทุกขนาด องค์กร หรือ หน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าถึง เรียนรู้และเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

Contact Information

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

Big Data Thailand

address

อาคารลาดพร้าวฮิลส์ 80 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

phone

0 2026 2333 ต่อ 2508 (ณัฐสุดา)

Email

Follow Us